Adatvédelem

1. BEVEZETŐ

A nanafarm.hu üzemeltetője Bencsik Nikolett ev.-őstermelő (adószám: 75647423-1-51 / cím: 5000 Szajol 5081 Mártírok út 6) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A website használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a nanafarm.hu semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. A nanafarm.hu adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

 

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; – 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről; – 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet; – 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; – A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások; – adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól; – Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

 

2. FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZÉSEK

A nanafarm.hu adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:

 

- Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; – Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is; – Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; – Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; – Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; – Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg; – Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi; – Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

 

3. A WEBSITE-ON GYŰJTÖTT ADATOK

- Általános adatgyűjtés: a nanafarm.hu automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. – Regisztráció: az oldal kereskedelmi szolgáltatásai a regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, telefonszám. Lehetséges továbbá cégnév és mobil telefonszám megadása.

 

4. AZ ADATOK KEZELÉSE, FELDOLGOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

A nanafarm.hu kizárólag a website üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

 

- Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag a nanafarm.hu által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez. – A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomonkövethetőségét szolgálják. A vásárló adatait a nanafarm.hu átadja a rendelést teljesítő partnernek, akik ezen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezelik azokat, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.

 

5. AZ ADATOK MINŐSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

A nanafarm.hu az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:

 

- Az oldal regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a website-on bejelentkezés után a következő hivatkozás alatt elérhető funkció segítségével: személyes adatok megváltoztatása. – Az ezen online funkció segítségével nem megoldható kérdések, panaszok kezelésében a nanafarm.hu ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást. – A nanafarm.hu minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsák az adatok biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

 

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a nanafarm.hu regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. A nanafarm.hu a következő lehetőségeket kínálja ezen jogok érvényesítésére:

 

- A nanafarm.hu regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az előző pontban említett funkció segítségével: személyes adatok megváltoztatása. – Ugyanezen, funkción keresztül a regisztráció bármikor megszüntethető: személyes adatok megváltoztatása. – További kérdések, panaszok kezelésében a nanafarm.hu ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

 

7. TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS

A nanafarm.hu online és offline ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban is. Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a jobb oldali „Kapcsolatok” menüpont alatt tekinthetik meg.